top of page

תפילין ומזוזות

tfillin s.jpg

בדיקת ורכישת תפילין ומזוזות מהודרות

 

תפילין

"וקשרתם לאות על ידיך והיו לטטפת בין עיניך" (דברים ו,ח)
מצוות התפילין היא אחת המצוות שעליהן נאמר, כי הן שקולות כנגד התורה כולה. מצוה זו היא גם אחת משלוש המצוות המהוות "אות" לקשר של העם היהודי עם האלוקים (השתיים האחרות הן מילה ושבת). למצוות התפילין גם יש סגולה להרתעת אויבים מלפגוע בעם ישראל. דבר זה מקנה למצוה זו חשיבות יתירה נוכח העובדה, שאנו מוקפים אויבים שאינם חדלים מלחשוב מזימות כנגדנו. על הפסוק: "וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא ויראו ממך", אומרים חז"ל: "אלו תפילין שבראש".
 

תפילין כל יום

לכן חשוב מאוד שכל גבר מגיל בר-מצוה יניח בכל יום (חול) תפילין כשרות. כדאי להתפלל בהן את תפילת השחרית, אך מצוה זו עומדת בפני עצמה, ואפשר להניח את התפילין, לקרוא את "קריאת שמע" ולחלצן.
 

בדיקת התפילין

הואיל והתפילין (במיוחד אם הן זולות, דבר המעיד על טיבן הירוד) עלולות להפסל במשך הזמן - והנחת תפילין כאלה היא חסרת-ערך והברכות עליהן הן ברכות לבטלה - משום כך כדאי למסור מיד את התפילין לבדיקה ולחדש את בדיקתן מידי שנה (ולפחות פעמיים בשבע שנים) בידי סופר סת"ם מוסמך וירא-שמים.

מזוזה

"וכתבתם על מזזות ביתך ובשעריך" (דברים ו,ט)

המזוזה היא מצוה אשר העם היהודי רוחש כלפיה חיבה מיוחדת. למזוזה משמעויות אחדות. היא משמשת כסמל, "סמל מעמד" - אות למעמד יהודי. אולם עיקר חשיבותה של המזוזה הוא בכך, שהיא משרה את קדושתו של הבורא בבית היהודי. כאשר הבית נמסר לרשות הבורא - מובן שהוא שומר ומגן עליו ועל המתגוררים בו. מכאן סגולתה של המזוזה כמגינה על בני הבית גם בעת צאתם ממנו, על יסוד הפסוק: "ה' ישמר צאתך ובואך מעתה ועד עולם" (תהילים קכא,ח).
 

מזוזה בכל פתח

חשוב לדעת, כי יש לקבוע מזוזה לא רק בפתח הבית, אלא גם בפתח כל חדר מחדרי הבית (מלבד חדרי שירותים וכדומה) וכן בפתח היציאה לגינה ובפתחים נוספים (ניתן להתייעץ עם הרב לגבי הפתחים בהם יש לקבוע מזוזות).

בדיקת המזוזות

המזוזות, גם אם היו כשרות, עלולות להיפסל במשך הזמן מסיבות שונות. בעיקר אורבת סכנה זו למזוזות שאינן מהודרות. לכן חשוב למסרן מידי פעם לבדיקה אצל סופר סת"ם מוסמך. את המזוזות יש למסור לבדיקה פעמיים בשבע שנים. (והמהדרים, נוהגים למסור כל מזוזה לבדיקה פעם בשנה והזמן הראוי לכך הוא בחודש אלול).

 

בבית חב"ד יקנעם ניתן לרכוש ולבדוק תפילין ומזוזות באיכות טובה

וגם לקבל ייעוץ והסברה במאור-פנים.

חדש! הגיע מבחר גדול של בתי מזוזה מעוצבים ויחודיים!


 

All Videos

All Videos

צפייה בסרטון
שעות מענה טלפוני:
ימים א'-ה': 9:00-13:00, 15:00-19:00
יום ו': 10:00-12:00
04-9890398
bottom of page