top of page

מחצית השקל - חב"ד יקנעם

מחצית השקל הינה מצווה חשובה מהתורה

בחומש שמות פרשת כי תשא מצווה התורה:

"ונתנו איש כופר נפשו…זה יתנו…מחצית השקל בשקל הקודש, עשרים גרה השקל מחצית השקל תרומה להשם"

בזמן שבית המקדש היה קיים בחודש אדר היו גובים מעם ישראל תשלום עבור השתתפות בהוצאות בית המקדש והקורבנות.

גם היום שאין בית מקדש, נוהגים לתת מחצית השקל תרומה למטרות צדקה

התרומות באתר לבית חב"ד מוכרות לצרכי מס לפי סעיף 46.

כמה זה מחצית השקל תשפ"א?

שיטה ראשונה:

ישנם הסוברים שצריך לילך אחר השווי של מטבע מחצית השקל שהיה בזמן בית המקדש מדובר על בערך 9 גרם כסף צרוף (בחישוב המדוייק של גרם הכסף ישנם כמה שיטות הטווח נע בין 8.5-9.6)

השנה תשפ"א 2021 סכום מחצית השקל הינו כ-26 ₪

 

שיטה שנייה:

למחצית השקל יש לקחת מטבע שהשווי שלה מחצית, בישראל יש לקחת חצי שקל, ובמדינה אחרת יש לקחת מטבע מקומי של חצי 

 

דיון נוסף בהלכה:

ישנם הסוברים שצריך לתת 3 פעמים מחצית השקל כי כתוב ג' פעמים בתורה את הציווי על ה"תרומה" לכן כתב הרמ"א "יש ליתן שלושה" , אחרים סוברים שדי בתרומה אחת.

 

מתי נותנים מחצית השקל?

נהגו לתרום מחצית השקל במהלך חודש אדר, ויש לתת את תרומת מחצית השקל בערב פורים לפני תפילת מנחה

החייבים במצוות מחצית השקל

מי צריך לתת?

גברים החל מגיל 13 או 20

 

המנהג כפי שהובא בפוסקים:

לתת מחצית השקל בעד כל בני ביתו ואפילו עבור העובר בבטן אמו

bottom of page