top of page

מתנות לאביונים - חב"ד יקנעם

מתנות לאביונים - חב"ד חב"ד יקנעם

 

אחת המצות בפורים הינה מתנות לאביונים, יש לתת שתי מתנות לשני אביונים לכל עני יש לתת מתנה אחת.

כמה זה מתנות לאביונים?

מעיקר הדין מספיק סכום מינימלי, עדיף לתרום סכום שעני יכול לקנות עמו מנת אוכל.

נהגו בעם ישראל לתרום מכל הלב כל אחד כפי יכולתו.

וכפי שכתב הרמב"ם "מוטב להרבות במתנות לאביונים מלהרבות בסעודתו ובמשלוח מנות לרעים, כי אין שמחה גדולה ומפוארת לפני הקב"ה אלא לשמח לב עניים ויתומים ואלמנות".

מי חייב במצווה?

 

מצווה מתנות לאביונים חלה על כל איש ואשה,

מן הראוי לתת ולהשתדל שגם הקטנים שהגיעו לחינוך יקיימו מצוות מתנות לאביונים.

bottom of page