top of page

שמירת טהרת המשפחה

 

סודה של המשפחה היהודית טמון במערכת המצוות הכלולה במושג “טהרת המשפחה”. מערכת זו שומרת על רעננות חיי הנישואין, מגינה על בני הזוג ומעניקה בכך אושר ויציבות.
 
חוקרים מהוללים רבים ששמעו על חוקי הטהרה לא הסתירו את התפעלותם. רופאה נודעת, לא יהודייה, מאנגליה, שהקדישה שנים רבות לחקר בעיות האשה והמשפחה, כתבה במחקרה: “שמעתי על חוקי הדת היהודית – זהו החוק המתקדם ביותר בעולם בשטח זה. אלה שסידרו את חייהם לפי חוקים אלה – הם מאושרים”.
עובדה זו מלמדת על התבונה העמוקה הטמונה במצוות טהרת-המשפחה.
 
חשיבותם העצומה של דיני הטהרה אינו מצטמצם רק בכך שהם מעניקים אושר למקיימיהם. תכונה חשובה הרבה יותר שיש בטהרת-המשפחה היא – הבטחת השתמרותה של טהרת העם היהודי!
 
בידינו להכריע את גורל ילדינו וגורל כל העם היהודי!!!
 
הטהרה היא ’תו התקן’ היהודי, העיקרי. על-פי תורת הקבלה, הקפדה על דיני טהרת-המשפחה מעניקה לילדים עדינות-נפש ושאר מידות טובות שאנו מאחלים לצאצאינו.
 
וכך כותב הרבי: (מכתב ג` אייר, תשי”ב – לקוטי שיחות כרך כ”ז ע` 356)
” הנה טהרת המשפחה וכל ענינים הקשורים בזה הוא אחד מעמודי התווך, שבזכותם ועל ידם יש בכח עם ישראל לסבול את כל קושי ועול הגלות ולהיות בריאים בגופם ובנשמתם….. אלא שזה נוגע לבנים הנולדים ולבניהם ולבני בניהם עד סוף כל הדורות, אשר כאשר ההורים שומרים דיני טהרת המשפחה, אזי בניהם ובנותיהם הם ילדים כשרים, ובאם ח”ו אין ההורים נזהרים בזה, הרי זה פגם בנשמת ובגוף הילדים, ילידיהם וילידי ילידיהם וכו` וכו`, ועוד זאת אשר ענין זה אינו ענין פרטי של הורים וילידיהם אלו, אלא הוא ענין כללי של עם ישראל, וכמבואר בכמה מקומות בדרושי רבותינו ז”ל, אשר על ידי הטהרה השכינה שורה בישראל….
 
בברכת הצלחה וטוב בגשמיות וברוחניות…. ”

לקבלת הדרכה אישית או קבוצתית בנושא טהרת-המשפחה,
להדרכת כלות ולפרטים נוספים:

 

  • images
הרבנית שלומית דקל - 054-8135770
לרשימת המקוואות ביקנעם >> לחצו כאן
bottom of page